REGULAMIN
NEWSLETTER MoMoney

§ 1
Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na wysyłaniu Usługobiorcy na podany adres e-mail informacji dotyczących informacje od MoMoney dotyczące świadczonych usług, nowości na blogu, informacji ze świata finansów, przedsiębiorczości i nowych technologii
 2. Konsument​ – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 3. Serwis​ – platforma internetowa MoMoney prowadzona przez Usługodawcę pod następującą domeną: https://momoney.pl, za pośrednictwem której istnieje możliwość zapisania się do Newslettera;
 4. Usługodawca – MOMONEY Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Marka Kotańskiego 1, 10-166 Olsztyn, NIP: 739-396-40-80,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000953260, kontakt [email protected]
 5. Usługobiorca  ten, kto zapisał się i korzysta z usługi Newslettera;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 7. Polityka Prywatności – odrębny dokument znajdujący się w Serwisie określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 2
Newsletter

 1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Newslettera po wykonaniu łącznie następujących czynności: 
  • podanie adresu e-mail, 
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Serwisu drogą elektroniczną,
  • zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Rejestracja w usłudze Newslettera odbywa się poprzez formularz.
 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca prześle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, a w niej link potwierdzający chęć zapisania się do  usługi Newslettera. 
  W momencie dokonania potwierdzenia zapisu przez Usługobiorcę (kliknięcie w link) zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera.
 4. Warunkiem korzystania z Newslettera jest posiadanie sprawnego technicznie urządzenia z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto e-mail. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia występujące w sprzęcie Usługobiorcy, które uniemożliwiają mu korzystanie z Newslettera.
 5. Newsletter rozsyłany jest w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę zgodnie z ust. 1 powyżej.
 6. W wiadomościach wysyłanych Usługobiorcy w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z Newslettera wraz linkiem umożliwiającym rezygnację.
 7. Usługobiorca może zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące usługi Newsletter’a na adres e-mail: [email protected]. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 8. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.
 9. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera w każdym momencie, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu realizacji tego uprawnienia należy wysłać wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] lub skorzystać z możliwości rezygnacji przy pomocy kliknięcia w link, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 10. W przypadku określonym w ust. 9 powyżej usługa zostaje wyłączona całkowicie, a umowa o świadczenie usługi Newslettera ulegnie rozwiązaniu, o czym użytkownik zostanie powiadomiony stosownym komunikatem.

§ 3
Prawo własność intelektualnej

 1. Newsletter może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Usługodawca posiada wyłączne prawo do treści przesyłanych w Newsletterze. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 4
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usługi Newslettera spowodowaną:
  • Działaniem siły wyższej,
  • Wystąpieniem sytuacji, o których mowa w § 2 ust. 4 zd. 2 powyżej.
  • Osoba, która przy  zamawianiu usługi Newslettera podała nieprawidłowe dane tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej zgody i wiedzy , ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy w przypadku zgłoszenia przez tę osobę jakichkolwiek roszczeń wobec  Usługodawcy.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Usługobiorcy, który naruszył niniejszy Regulamin, prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Usługobiorców albo dostarcza treści bezprawne.

§ 5
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas zapisywania się na korzystanie z  Newslettera jest Usługodawca.
 2. W celu świadczenia usługi Newslettera Usługodawca pozyskuje od Usługobiorców nazwy adresów poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi Newslettera zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 4.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w związku z modernizacją usługi Newslettera czy zmianą przepisów prawa. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu, a także przez przesłanie Usługobiorcy informacji o zmianie Regulaminu na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem wejścia w życie zmian. Jeśli Usługobiorca nie sprzeciwi się zmianom do momentu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że je akceptuje. Sprzeciw Usługobiorca może wysłać na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] i skutkuje on rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy  Ustawy Kodeks cywilny i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługobiorca będący Konsumentem  ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
  i dochodzenia roszczeń, w szczególności z  pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów  lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu